Stop otyłości. Regulamin 2013

Regulamin programu „Stop Otyłości”

I. Postanowienia ogólne 
I.1. Organizatorem akcji sprzedaży promocyjnej „Stop Otyłości.” (dalej „Program”) jest Royal Canin Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej 10, 32-005 Niepołomice, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008815, NIP: 675-125-64-30, REGON: 356296252 (dalej „Royal Canin”). 
I.2.W imieniu i na rzecz Organizatora, czynności związane z obsługą Promocji wykonuje Koordynator, którym jest Agencją Reklamową Tęcza T. Pregler, M. Komiszke, Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000095136, NIP 944-10-03-191, REGON 350973102.
I.3. Program prowadzony jest w celu zwiększenia sprzedaży produktów Royal Canin
Polska Sp. z o.o
I.4. Program będzie prowadzony w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
I.5. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
1.6. Program nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
I.7. Uczestnictwo w Programie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Uczestnictwo w Programie 
II.1. Produktami objętymi Programem są specjalistyczne karmy Royal Canin Obesity Management 14kg i Satiety Support 12kg, dostępne w zakładach leczniczych dla zwierząt. (dalej „Produkty Promocyjne”). 
II.2. Uczestnikami Programu (dalej „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Recz pospolitej Polskiej.
II.3. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora,
pracownicy, przedstawiciele i dystrybutorzy produktów firmy Royal Canin, a także
członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie
się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa,
rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
II.4. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest łączne spełnienie następujących warunków: 
a) nabycie dwóch opakowań karmy dla psów Obesity Management 14kg i Satiety Support 12kg każda. 
b) dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Programie poprzez przesłanie otrzymanego od lekarza weterynarii prawidłowo wypełnionego kuponu z załączonymi 2 kodami kreskowymi, pochodzącymi z 2 opakowań karmy, o których mowa powyżej oraz 2 pieczątkami zakładu leczniczego dla zwierząt, w którym została zakupiona karma, w terminie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014r.
II.5. Prawidłowo wypełniony kupon promocyjny zawiera: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu oraz dane o psie. Wypełniony kupon należy przesłać na adres Organizatora: Royal Canin, Biuro Obsługi Klienta, ul. Grabska 10, 32-005 Niepołomice, z dopiskiem „Stop Otyłości ” Nadesłany kupon promocyjny jest własnością Organizatora.
II.6. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia w Programie. Uczestnicy zamieszkujący w jednym gospodarstwie domowym mogą dokonać tylko jednego zgłoszenia w Programie na gospodarstwo domowe. W przypadku otrzymania przez Organizatora więcej niż jednego zgłoszenia od tego samego Uczestnika lub od Uczestników podających ten sam adres korespondencyjny, Organizator uwzględni jedynie pierwsze otrzymane zgłoszenie. 
II.7. Organizator nie uwzględni zgłoszeń zawierających nieprawdziwe lub niekompletne dane, zgłoszeń nieopatrzonych pieczątkami zakładu leczniczego dla zwierząt, w którym została zakupiona karma, a także zgłoszeń nie zawierających oryginalnych kodów kreskowych z dwóch opakowań karmy, o których mowa w punkcie 2.3 lit. a. Organizator uwzględni jedynie zgłoszenia dokonane na oryginalnych kuponach, dystrybuowanych przez lekarzy weterynarii. 
II.8. Zgłoszenia uczestnictwa w Programie mogą być dokonywane w terminie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. O zachowaniu tego terminu decyduje data stempla pocztowego. Kupon promocyjny i kody stanowiące podstawę dokonanego zgłoszenia stanowią część dokumentacji Programu i nie podlegają zwrotowi na rzecz uczestnika.

III. Nagrody w Programie 
III.1. Każdy z Uczestników, który spełni warunki uczestnictwa określone w punktach 2.1. i następnych niniejszego Regulaminu, otrzyma jako nagrodę dodatkowe opakowanie karmy Obesity Management 6kg lub Satiety Support 5kg. 
III.2. Nagroda zostanie doręczona do zakładu leczniczego dla zwierząt, którego pieczątki widnieją na kuponie promocyjnym. Nagroda zostanie doręczona przesyłką kurierską na koszt Organizatora w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Organizatora wypełnionego kuponu. 
III.3. Nagrody w Programie nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju. 
III.4. Uczestnicy Programu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. IV. Odpowiedzialność Organizatora                                                                               
IV.1. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Nagrody w przypadku nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia kuponu promocyjnego przez Uczestnika, zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika w czasie trwania Programu lub zmiany innych danych osobowych i informacji zawartych w zgłoszeniu, uniemożliwiających odszukanie Uczestnika. IV.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość lub terminowość dostarczania przez firmę kurierską listów i przesyłek wysyłanych przez Organizatora w związku z Programem. IV.3. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody. 
V. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń 
V.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie nie później niż do dnia 31 stycznia 2014 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Organizator informuje, że nie rozpatrzy reklamacji doręczonych po dniu 7 lutego 2014 r. 
V.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, który został podany w zgłoszeniu uczestnictwa w Programie, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora, z dopiskiem: „Stop Otyłości - reklamacja”. 
V.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 
V.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. 
V.5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

VI. Dane osobowe
VI.1. Uczestnik poprzez przystąpienie do Programu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w kuponie w celu realizacji Programu, w tym stworzenia bazy danych osobowych na potrzeby wysyłania Nagród oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. 
VI.2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie dokonywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Royal Canin Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej 10, 32-005 Niepołomice. 
VI.3. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w Programie i otrzymania Nagrody. 

VII. Postanowienia końcowe 

VII.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
VII.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiana regulaminu jest uprzednio ogłaszana przez Organizatora na stronie internetowej, zlokalizowanej pod adresem www.royal-canin.pl. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw osób, które spełniły warunki uzyskania Nagrody, określone w niniejszym Regulaminie przed datą wejścia zmiany w życie. 
VII.3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu przed terminem określonym w punkcie 1.3. niniejszego Regulaminu. O wcześniejszym zakończeniu Programu Organizator uprzednio informuje na stronie internetowej Programu, zlokalizowanej pod adresem www.royal-canin.pl Wcześniejsze zakończenie Programu nie może naruszać praw osób, które przed tą datą spełniły warunki uzyskania Nagrody, określone w niniejszym Regulaminie. 
VII.4. Zasady przeprowadzania Programu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
VII.5. Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej, zlokalizowanej pod adresem www.royal-canin.pl. Regulamin udostępniany jest również dla wszystkich Uczestników w siedzibie Organizatora. 
VII.6. Przetwarzanie w tym zbieranie danych osobowych Uczestników Programu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Royal Canin Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej 10, 32-005 Niepołomice. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Sprzedaży Premiowej i otrzymania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.